Články

Slova Ježíše o cestě k blaženosti

By 10. 3. 2019 No Comments

JEŽÍŠ Z KNIHY Z DOZNĚLÝCH TISÍCILETÍ:

 Co tedy máme činit my, abychom dosáhli blaženosti?

Nežijete proto, abyste žili lehce, jak po tom toužíte!

Žijete proto, abyste prožívali! Buďte proto vždy bdělí! Učte se ze svých nezdarů a učte se ze svého štěstí. Rozhlédněte se kolem sebe. Nejste na této zemi proto, abyste jí pohrdali. Musíte ji poznat, neboť každý máte tělo, které z ní pochází. Chci vám ještě jednou dát zákony, jež se zachvívají ve stvoření a jimiž podléháte i vy. Využijte času, který vám ještě zbývá do hodiny soudu.

BLAZE TĚM, KDO PŘIJÍMAJÍ SLOVO PRAVDY PROSTĚ, NEBOŤ JEJICH JEST KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Nehloubejte a nemudrujte o mých slovech, tím byste nikdy nedospěli ke konci. Neříkejte svým bližním o tom, čeho se ve vás dotkla, neboť vaši bližní jsou jiného druhu. Vyňali by z nich jen to, co je jim vlastní, a vás by tím zmátli!

BLAZE TĚM, KDO JSOU TRPĚLIVÝ A MÍRNÍ, NEBOŤ ONI BUDOU VLÁDNOUT ZEMI. Učte se čekat a učte se mírnit, pak budete mít jednou v sobě moc podmanit si jiné lidi. Vaše vlastní kázeň ukázní druhé!

BLAZE TĚM, KDO MUSÍ PROCHÁZET UTRPENÍM, NEBOŤ ONI BUDOU UTĚŠENI. Nenaříkejte, jestliže vás potká bolest a utrpení. Snášejte je a buďte silní! Nemůže k vám žádné utrpení, které sami nepřivoláte. Poučte se však z něho a změňte se ve svém nitru. Pak od vás odpadne a budete volní!

BLAZE TĚM, KDO PROSTÍ O SPRAVEDLNOST, NEBOŤ ONI DOSÁHNOU SPRAVEDLNOSTI. Pokud se domníváte, že trpíte neprávem, prohlédněte na své bližní a odčiňte vše, co jste jim kdy udělali. A to i tehdy, když se domníváte, že jste v právu! Nikdo nemá právo způsobovat druhému bolest a utrpení! Budete-li v tomto směru čistí, pak vám žádný člověk nezpůsobí neprávem bolest a utrpení, neboť bude zahanben velikostí vašeho ducha!

BLAZE MILOSRDNÝM, NEBOŤ ONI DOSÁHNOU MILOSRDENSTVÍ. Neklamte se však a nekonejte falešné milosrdenství, ale uvažte, zda vaše dobré chtění také lidem opravdu prospívá!

BLAZE POKOJNÝM, NEBOŤ ONI BUDOU NAZÝVÁNI DĚTMI BOŽÍMI. Mít v sobě mír a pokoj a zprostředkovat jej lidem, to vyžaduje takovou čistotu duše, že jen málo lidí na zemi se již může nazývat dětmi Božími. Člověk, který má v sobě opravdový mír, Boží mír, bude pro své bližní úlevou a balzámem, bude jejich rány léčit již pouhou svou přítomností!

BLAZE TĚM, KDO TRPÍ PRO SPRAVEDLNOST, NEBOŤ JEJICH JEST KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Trpět pro spravedlnost znamená trpět pro pravdu. Vzít na sebe vše a překonat všechno, aby mohla zůstat pravdivým, je pro člověka na jeho cestě stvořením nejtěžší. Znamená to vše: žít spravedlivě a pravdivě až do nejmenších maličkostí. Bude to vyžadovat mnoho bojů a utrpení. To bude prožití, opravdové prožití na celém putování člověka stvořením. Taková má být jeho cesta, aby ho mohla vést do království nebeského.

BLAZE TĚM, KDO JSOU ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI UVIDÍ BOHA. V těchto slovech spočívá všechno, to nejvyšší, čeho může člověk dosáhnout: vidět Boha v jeho dílech. Srdce člověka musí být čisté a jasné jako křišťál, aby mu žádné zakalení nebránilo vidět. Vidět znamená poznat! Člověk, který je čistého srdce, zde dokončil svůj úkol a může pak stoupat ke světlu.

 

S Láskou

Gabriela Borská

10.3.2019